De Stichting Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI-status

De Stichting Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’ staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI).

Dit betekent dat de stichting geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.


Stichting Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’
Statutaire naam
Stichting Nederlands Bakkerijmuseum ‘Het Warme Land’
Inschrijving handelsregister: 41039338
RSIN: 803306295

Contactgegevens
Kerkhofstraat 13
8051 GG Hattem
038-4441715
info@bakkerijmuseum.nl
www.bakkerijmuseum.nl


Doelstelling
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wil de bezoeker kennis laten nemen van de veelzijdige cultuurhistorie van de bakkerij. Een aantrekkelijke presentatie van de collectie die het nationale karakter van het museum onderstreept, de vele activiteiten en de liefde voor het ambacht bieden de bezoeker een totaalconcept. Daarnaast wil het Bakkerijmuseum een bijdrage leveren aan het behoud van het cultureel erfgoed van het bakkerijwezen. Met de presentatie van de collectie in het museum wordt een algemeen overzicht geboden, ondersteund door informatie op hoofdlijnen. Het museum wil een informatiebron zijn voor bezoekers die verdere verdieping zoeken.


Bestuurssamenstelling
Het museum heeft een kernteam en een stichtingsbestuur. Het kernteam is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Het stichtingsbestuur houdt hierop toezicht.

Stichtingsbestuur
Voorzitter/bestuurslid industriële bakkerij: Dhr. W. Kannegieter
Secretaris/penningmeester: Dhr. J. van der Krabben
Bestuurslid ambachtelijke bakkerij: Dhr. H. van Looijengoed
Bestuurslid Collectiebeheer: Mevr. M. Jaspars
Bestuurslid Marketing: Mevr. R. Siegers

HR-adviseur
Mevr. L. Cornelissen

Beloningsbeleid Stichtingsbestuur en HR-adviseur
De werkzaamheden van het bestuur zijn onbezoldigd. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte onkosten.


Kernteam
Directeur: Dhr. F.G. Voskuil
Coördinator Collectie en Educatie: Dhr. M. Rodenburg
Office Manager: Mevr. G. Garst
Sales: Dhr. F.A.M. Weijkamp

Beloningsbeleid medewerkers
Het museum volgt hierin de Museum-CAO.


Verslag van uitgeoefende activiteiten
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten is gepubliceerd in een jaarverslag.
Dit jaarverslag is voor geïnteresseerden opvraagbaar.