Bezoekersvoorwaarden Nederlands Bakkerijmuseum Hattem

Inleiding
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal binnen de grenzen van de redelijkheid, al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex, en de door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten, in overeenstemming met de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, evenals de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen.

Algemene bepalingen: definities
Artikel 1.1
Onder 'het museum' en het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wordt verstaan de organisatie die het museumcomplex beheert en exploiteert, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, de directeur/conservator en overige museummedewerkers die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

Artikel 1.2
Onder 'het museumcomplex' wordt verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, kenniscentrum, horecagelegenheden, bakkerij, buitenruimtes en depot.

Artikel 1.3
Onder 'bezoeker' wordt verstaan een ieder die op enigerlei manier, al dan niet (in)direct met het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem een overeenkomst sluit met als doel het museumcomplex te betreden en/of een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen die door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wordt georganiseerd voor de reguliere bezoeker tijdens de reguliere openingsuren.

Artikel 1.4
Deze algemene Bezoekvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem en een bezoeker. De voorwaarden zijn niet van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, zoals in het geval van zaalverhuur, horecacatering en dergelijke.

Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen
Artikel 2.1
Alle door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn niet vrijblijvend. Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem aanvaardt aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal dat binnen het museum aanwezig is op het moment van de aanspraak, dan wel recent door of namens het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is verspreid. Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is niet aansprakelijk voor fouten die te wijten zijn aan opzet, schuld of nalatigheid van derden.

Artikel 2.2
De bezoeker is ten allen tijde verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan als zodanig kenbare museummedewerkers.

Artikel 2.3
De potentiële bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs voordat hij het museumcomplex betreedt.
Indien een potentiële bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor eigen rekening en risico van de bezoeker; dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. De betaalde toegangsprijs kan evenwel gerestitueerd worden indien omstandigheden buiten de invloed van de koper hiervan het museumbezoek onmogelijk maken, dit echter ter beoordeling door de directie.

Artikel 2.4
De potentiële bezoeker kan de toegang tot het museumcomplex worden ontzegd wanneer blijkt dat het toegangsbewijs, de kortingskaart of de voucher niet is verkregen van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem of een daartoe door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem bevoegd verklaarde instantie.

Artikel 2.5
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem restitueert de door de bezoeker daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en gemaakte reiskosten uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex voortijdig moet verlaten wegens een onaangekondigde oefening in het kader van de bedrijfshulpverlening (artikel 23 Arbo-wet), alsmede in het geval van een werkelijke calamiteit waardoor het museumcomplex geheel of gedeeltelijk wordt ontruimd.

Verblijf in het museumcomplex
Artikel 3.1
Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met de openbare orde, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht de door als zodanig kenbare medewerkers van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem, gegeven aanwijzingen en instructies direct op te volgen.
Indien naar het redelijke oordeel van een daartoe bevoegde medewerker van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, de bezoeker op enigerlei wijze in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex worden ontzegd, zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of eventuele andere gemaakte kosten.

Artikel 3.2
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen. Leraren en begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van door hen begeleide groepsleden.

Artikel 3.3
Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
A.   Aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
B.   Andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
C.   Andere bezoekers te hinderen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, door het gebruik van mobiele telefoons, walkmans of andere bronnen van geluidsoverlast; het gebruik van dergelijke apparatuur kan in bepaalde ruimtes door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem echter expliciet worden toegestaan;
D.   (Huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een bezoeker met identificatiepas begeleiden;
E.   Te roken in alle besloten ruimtes.
F.    Etenswaren en consumpties mee te nemen in de besloten ruimtes van het museumcomplex;
G.   Naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu's of grote tassen.
H.   Tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal als vitrines, belichting, schotten en dergelijke aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Kleine kinderen dienen aan de hand te worden gehouden of per buggy te worden vervoerd; evenzo zien leraren en begeleiders van groepen erop toe, dat de door hen begeleide groepsleden de tentoongestelde objecten niet aanraken.

Artikel 3.4
In bijzondere gevallen waarin de algemene veiligheid van personen of de collectie dat redelijkerwijze vereist, kan een medewerker van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem, die als zodanig herkenbaar dient te zijn, inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand)bagage. Indien dit noodzakelijk wordt geacht, kan speciaal opgeleid en getraind personeel de bezoeker bovendien verzoeken bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex mee te werken aan een veiligheidsfouillering. De potentiële bezoeker wordt voor het betreden van het museumcomplex gewaarschuwd dat deze maatregel van kracht is.

Artikel 3.5
Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is het de bezoeker verboden om foto-, video- en filmopnamen te maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven.
Voorts is het verboden, anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de directie van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem deze foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen, op welke wijze en met welk medium dan ook, en met inbegrip van elektronische media.

Artikel 3.6
Het museum kan aan de bezoeker die tijdens een of meerdere vorige bezoeken aan een Nederlands museumcomplex een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd, of op andere wijze de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voorgoed of voor een bepaalde periode ontzeggen; het museum kan in ieder geval deze bezoeker bij al zijn bezoeken onderwerpen aan de maatregelen als genoemd in artikel 3.4 van deze Bezoekvoorwaarden.
Het besluit tot ontzegging van de toegang moet deze bezoeker onverwijld en gemotiveerd worden bekendgemaakt, zo mogelijk schriftelijk.

Artikel 3.7
Invalidenvervoer in een rolstoel wordt alleen toegestaan op de begane grond van het Museum.

Klachten en reclamering
Artikel 4.1
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex of de door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten in overeenstemming met het gepubliceerde aanbod te laten verlopen; hieronder valt ook de verplichting het publiek zo goed mogelijk te informeren over gehele, gedeeltelijke of vervroegde sluiting van het museumcomplex en/of door het Groninger Museum georganiseerde tentoonstellingen. Voorts informeert het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem het potentiële publiek over hinder veroorzakende onderhoudswerkzaamheden, verbouwingen of het (her)inrichten van ruimtes. De bezoeker kan hieraan nimmer een recht op schadevergoeding ontlenen.

Artikel 4.2
Reclame is niet mogelijk met betrekking tot de volgende, niet door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem te vermijden, klachten en omstandigheden, en leiden daardoor nimmer tot enige verplichting tot schadevergoeding door het museum aan de bezoeker:
A.   Klachten die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem;
B.   Klachten die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, waaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen;
C.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door andere bezoekers, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal en molest;
D.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes;
E.   Klachten en omstandigheden die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.

Artikel 4.3
Klachten over en verzoeken tot terugvordering betreffende de overeenkomst tussen het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem en de bezoeker dienen binnen zes weken nadat het bezoek heeft plaatsgevonden, schriftelijk het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem te bereiken. Klachten en verzoeken tot reclame die na deze termijn worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

Artikel 4.4
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem onderzoekt de klacht en beantwoordt deze schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek dan nog niet afgerond, dan wordt dit aan de klager meegedeeld, evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

Artikel 4.5
De bezoeker kan klachten, reclames en suggesties ter verbetering schriftelijk indienen.

Aansprakelijkheid van het museum
Artikel 5.1
Door schade ontstaan als gevolg van door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem/of derden aan bezoeker verstrekte prijsopgaven, mededelingen of andere vormen van informatie is het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem nimmer aansprakelijk, behoudens indien en voor zover deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.2
Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico.
Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaaks- en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzet of grove schuld van het museum, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan wel naar redelijkheid en billijkheid verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 5.3
In geen enkel geval is het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem gehouden een hoger bedrag aan schadevergoeding te betalen dan:
A.   De daadwerkelijk betaalde toegangsprijs en daadwerkelijk gemaakte reiskosten of, indien dat meer is;
B.   Het door de verzekeraar van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem aan het Groninger Museum ter zake van de schade uitbetaalde bedrag, dan wel;
C.   De ter zake van de schade van een andere derde verkregen vergoeding.

Artikel 5.4
Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem nimmer aansprakelijk behoudens indien en voor zover de schade is ontstaan op of in het museumcomplex en deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.5
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is nimmer aansprakelijk voor welke (in)directe schade dan ook, ontstaan als (in)direct gevolg van enig gebrek, enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig onroerend zaak waarvan het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem houder,  huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem staat, behoudens indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem en/of zijn medewerkers.

Artikel 5.6
Indien het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem opzettelijk schade heeft toegebracht, of de schade het gevolg is van grove schuld van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem.

Artikel 5.7
De totale aansprakelijkheid van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de bezoekovereenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade en zal in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.8
In geval van schade door dood of lichamelijk letsel zal de totale aansprakelijkheid van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem in geen geval meer bedragen dan de onder 5.3 beschreven schadevergoedingsregeling.

Artikel 5.9
Aansprakelijkheid van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

Artikel 5.10
De in artikel 5.3 genoemde maximum bedragen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem of een van zijn medewerkers.

Overmacht
Artikel 6.1
Als overmacht voor het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem niet kan worden toegerekend, geldt iedere onvoorzienbare omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zodanig bemoeilijkt dat, tijdelijk of blijvend, het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.

Artikel 6.2
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem gebruik maakt bij het uitvoeren van de bezoekovereenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt, alsmede toerekenbare tekortkoming van voornoemden.

Gevonden voorwerpen
Artikel 7.1
Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de informatiebalie.

Artikel 7.2
Het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem zal zich zoveel mogelijk inspannen om de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp te achterhalen en houdt hiertoe regelmatig contact met de plaatselijke politie. Gevonden voorwerpen blijven een half jaar in het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem bewaard.

Artikel 7.3
Ingeval de eigenaar of rechthebbende van een gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keuze zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

Overige voorwaarden
Artikel 8.1
De toepasselijkheid van deze Bezoekvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem.

Artikel 8.2
In het gehele museum, zowel in de gebouwen als op het terras, is het verboden te roken.

Toepasselijk recht
Artikel 9.1
Op deze Bezoekvoorwaarden en op de overeenkomst tussen de bezoeker en het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9.2
Alle geschillen die uit de overeenkomst tussen de bezoeker en het Nederlands Bakkerijmuseum Hattem voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de rechter die bevoegd is.